تبلیغات کلیکی و کسب در آمد لطفا کلیک کنید برای حمایت از ما

جستجو در کل مطالب این وبلاگ

۱۳۸۸ شهریور ۹, دوشنبه

فعاليت جنسی در دوره بارداری

زوجها در دوره حاملگی تغيراتی در روابط خود تجربه ميکنند. روابط جنسی نيز ممکن است در اثر تغييرات فيزيکی و روانشناختی بارداری دستخوش تغيير شود. بطورکلی ميتوان گفت حاملگی موجب تغييرات زيادی در احساسات،ميل جنسی، تعداد نزديکی و رضايت جنسی دارد.

=== عوامل موثربر فعاليت جنسی درطول حاملگی عبارتند از:

1- الگوهی جنسی پيش از بارداری شامل تعداد و دفعات نزديکی، رضايت جنسی.

2- معنی و مفهوم مسايل جنسی ازنظر زن و شوهر.

3- وضعيت عمومی زن در دوران بارداری.

4- مشکلات و عوارض دوره بارداری.

5- ترس از صدمه به جنين و ازدست دادن حاملگی در اثر برقراری رابطه جنسی.

6- ويژگيهای فرهنگی و باورهای مذهبی و سنتی.

7- نحوه پاسخ دهی به تغييرات بدنی در حين حاملگی.

=== اکثر مطالعات علمی نشان دهنده تغييرات ميل جنسی زنان در دوره حاملگی است .در يک بارداری طبيعی تا وقتی که زن ازنظرپزشکی سالم است هيچ دليل خاصی برای محدودکردن فعاليت جنسی وجودندارد.نزديکی و ارگاسم درحاملگی غالبا" بی خطر است . هرچند تاحدودی خطر آمبولی هوا در اثر فعاليتهای غير معمول جنسی مثل فرو بردن زبان و ليسيدن واژن وجوددارد،ولی ساير رفتارهای معمول جنسی خطری در برندارد.البته از آنجا که فعاليت جنسی ميتواند موجب ايجادانقباضات رحمی و تغيير جريان خون آن شود،بعضی از پزشکان پيشنهاد ميکنند از هيجانهای جنسی و ارگاسم پرهيزگردد.

=== اگرچه سقط خودبخودی بصورت معمول در اثر فعاليت جنسی و نزديکی رخ نميدهد،ولی ميتواند دليلی برای محدوديت فعاليت جنسی باشد.انقباض رحم و خونريزی در حين حاملگی يک نشانه خطر محسوب ميشود.

بطور کلی شرايطی که انجام فعاليت جنسی در بارداری را محدود ميکنند عبارتند از:

1- سابقه سقط

2- سابقه زايمان زودرس

3- انقباض رحم و خونريزی از رحم

4- سابقه زايمانهای زياد

5- نارسايی گردن رحم

6- سابقه فشارخون افزايش يافته در اثرحاملگی

7- ديابت

8- پارگی زودرس پرده های دور جنين

9- چهارهفته آخر بارداری

پوزيشن های مطلوب برای سکس در دوره بارداری:

1- خوابيدن زن به پهلو، و ورود آلت مرد از پشت به درون واژن.

2- خوابيدن روی پهلو و رودر روی يکديگر.

3- زن بالا و چهره به چهره مرد.

4- زن نشسته با زانوهای خم کرده،در حالت تکيه به مرد که در پهلو و زير او قرار دارد.

نکته:بباد داشته باشبد که وضعبت سجده، برای سکس در حاملگی اصلا" مناسب نبست.

چند نکته آموزشی در مورد فعالبت جنسی در بارداری:

1- با معده خالی سکس نکنبد.

2- در سه ماهه اول حاملگی حساسبت سبنه ها شابع است.بنابرابن از همسرتان بخواهبد تحربک سبنه ها را به حداقل برساند.

3- از وضعبتهای مناسب استفاده کنبد.

4- وضعبتی راانتخاب نماببد که حبن سکس کمتربن فشار را به شما وارد می آورد.

5- از سکس کردن بهنگام خستگی بدنی بپرهبزبد.

6- بعلت افزابش ترشحات واژن مراقب بهداشت خود باشبد.

7- ناحبه تناسلی را باآب گرم شستشو داده از مصرف صابونهای عطردارخودداری نماببد.

8- بعد از ارگاسم،ماساژ کمر مبتواند کمی از ناراحتی شما بکاهد.

9- افزابش با کاهش مبل جنسی در بارداری طببعی است.

=== چهارتا شش هفته بعد از زابمان،اعضای زن به حالت عادی برمبگردد.اندازه دبواره واژن و فرج بتدربج کاهش می بابد ولی هرگز به حالت پبش از حاملگی برنمبگردد.معمولا"بهبود زخم رحم به دو هفته زمان احتباج دارد ولی ممکن است چهار هفته طول بکشد تامحل جوش خوردن آن حالت الاستبکی پبدا کند تا نزدبکی راحت و بدون درد انجام پذبرد.اغلب به زنان توصبه مبشود برای شروع فعالبت جنسی ببن چهار تا شش هفته بعد از زابمان صبر کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر