تبلیغات کلیکی و کسب در آمد لطفا کلیک کنید برای حمایت از ما

جستجو در کل مطالب این وبلاگ

۱۳۸۸ آبان ۱, جمعه

تعبیر خواب

احکام خواب دیدن: باید دانست که خواب عالم بهتر از جاهل است خواب مومن بهتر از فاسق است خواب مرد بهتر از خواب زن است خواب غنی بهتر از خواب فقیر باشد و باید دانست که بعضی از خواب ها درست و بعضی نادرست بعضی تعبیر دارند و بعضی تعبیر ندارند. خواب نزدیک اذان صبح خیلی خوب و قریب به صحت است و کم خوری و پاکیزه بودن جسم و روح و لباس خواب تاثیر بسزایی در صحت خواب دیدن دارد و البته بر حسب ماههای قمری چند روز از ماه خواب خوب است و تعبیر دارد چند روز خوب نیست و تعبیر ندارد و چند روز هم تعبیرش به تاخیر می افتد والله اعلم. در بیان تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام که به دوازده باب است جهت استفاده مومنین و مومنات و دوستان در اینجا بیان میشود امید است ما را از دعای خیر خودشان بی بهره نکنند. باب اول در دیدن پیامبران و امامان و فرشتگان و آنچه تعلق به آنها دارد: هر که پیغمبروامامان را در خواب بیند کار دین و دنیای وی نظام گیرد هر که فرشته در خواب بیند به حج رود دیدن پل صراط فراموشی سلطان باشد دیدنآفتاب و ماه و ستارگان فامیل و خویشان باشد و از آنها حرمت ببیند یا خداوند فرزندی بر وی کرامت کند که از او خیر بیند دیدن مرده در خواب از غم واندوه بیرون آید. باب دوم در دیدن خواندن قرآن و غلم آموختن امامت جماعت و قضاوت در بین مردم و آنچه تعلق بدان دارد : دیدن بانک اذان و اقامه گفتن و نماز خواندن دین وی قوی شود و روح و جسم وی از پلیدی پاک شود و حرمت او زیاد شود دیدن علم آموختن کاری از وی سر زند که ثواب بر وی حاصل شود دیدن امامت کردن بر قومی و یا گروهی بزرگی کند رئیس عده ای شود و دیانتش زیاد شود خود را قاضی دیدن امر به معروف کند دیدن خود در ریاست جایی بر کارها غالب آید دیدن خود را در جنگ و خصومت از دشمنانش بر حذر باشد و احتیاط کندو زبان از غیبت خلق نگهدارد تا صدمه ای نبیند. باب سوم در دیدن جواهرات و آنچه تعلق به آنها دارد: هر که طلا در خواب بیند کار دنیایی وی خوب شود دیدن قراضه دلیل بر تندرستی وی باشد دیدن انگشتر عزت و جاه باشد دیدن جواهر و امثال آن سود زیاد بدست آورد دیدن آهن و مس و روی و از این قبیل تعلق به منفعت دنیا دارد دیدن شمشیر و خنجر و کارد سلاح قوت به وی رسد . باب چهارم: در دیدن ریسمان و پنبه و مانند اینها همگی دلیل بر زیادی حشمت وزیادی مال باشد. باب پنجم دیدن روغن و میوه جات و آنچه تعلق به آنها دارد: هر که روغن بادام و پسته بیند میراث به وی رسد دیدن روغن های خوردنی مال حلال باشد و دیدن روغنهای سوختنی که معمولا آنها را میسوزانند رنج و زحمت باشد دیدن انگور و مشتقات آن مال حلال باشد دیدن خربزه مالی با رنج و زحمت اندکی به وی رسد دیدن سیب از خویشان خود شاد شود دیدن گلابی به کارهای لهو مشغول شود دیدن آلو و میوه های ازاین قسم خوشدلی باشد دیدن میوه های خشک چون مویز و کشمش و مانند آنها نیکویی باشد که دوستان در حق وی بکنند دیدن گردو پسته بادام فندق و میوه هایی از این قسم گفتگوی بسیار با دوستان داشته باشد. باب ششم: دیدن گندم روزی حلال با اندکی غم باشد دیدن حبوبات و ماش و برنج و غیره ملال باشد . باب هفتم: در دیدن شیرینیها و برهنگی و خون کم کردن حمام رفتن وسرتراشیدن و طهارت: دیدن حلواها تعلق به خوشدلی و تندرستی دارد از غم و رنج بیرون آید دیدن نبات و شکر و انگبین و مانند اینها تعلق به ایمنی و امنیت دارد دیدن شیرینیهای دیگر زن باشد دیدن داروها منفعت خلق باشد و از رنج بیرون آید دیدن طهارت کردن از رنج و غم بیرون آید دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی باشد دیدن حمام رفتن رنجوری پدید آید دیدن سر تراشیدن از غم و اندوه بیرون آید دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت وبا آبرو گردد. باب هشتم: در دیدن لبلس های سفید و پاکیزه از جایی حرمت و خوبی بیند دیدن لباس های سرخ دلیل بر سیاست بد حاکم باشد دیدن لباسهای زرد دلیل بر بیماری باشد دیدن لباس های سبز چیزی بدست آورد و حرمتش زیاد شود دیدن کار های ساخت و ساز و عمارت اندکی غم و اندوه باشد دیدن آراستن خانه به فرش های رنگارنگ زیادتی نعمت و دولت باشد دیدن رقص کردن و شنیدن آواز چنگ و تنبور و مانند اینها نشان از تندرستی و ایمنی باشد دیدن خود را در بلندی جاه و مقامش زیاد شود دیدن برهنه بودن غمهای او زایل شوند و به مراد رسد دیدن عبا و قبا پوشیدن زن شایسته و حلال باشد دیدن کفش در پا کردن ازدواج باشد و اگر بر عکس از پایش بیرون آورد جدایی و طلاق باشد موی سر خود را دراز از حد معمول دیدن اندکی رنج و زحمت باشد دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به فراخی گذراند دیدن از اندام خود بریدن از خویشان وی کسی بمیرد دیدن افتادن دندان نیز همین معنی را دارد دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جنگ باشد دیدن موی خود را کندن دلیل جدایی از همسر باشد دیدن موی سر و ریش مال و ثروت باشد دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر اندکی رنج وزحمت باشد. باب نهم در دیدن چهار پایان: هر که خود را بر اسب زین دار ببیند زن توانگر بخواهد که به مراد دل برسد دیدن اسب برهنه هم بد نیست خوبست دیدن قاطر از مردم حرامزاده و بد فعل پرهیز کند تا در بلا نیافتد . دیدن الاغ در خواب بخت با او یار شود دیدن گاو فربه روزگار در آن سال خوش بگذرد دیدن گاو لاغر در آن سال غله کم یاب و نرخهاگران شود دیدن گاو ماده آنسال به فراخی گذرد اگر شتر جهازدار ببیند به مکه رود و یا کاری کند که ثواب مکه رفتن داشته باشد اگر شتر بی جهاز بیند بر جماعتی بزرگی کند اگر بر شتر سوار باشد دولت یابد اگر مهار شتر در دست بکشد بر جماعتی حکم کند دیدن بره در خواب هر مرادی دارد برآورده شود دیدن بز و بز کوهی و گوزن و از این قسم روزی حلال بر وی رسد دیدن خرگوش در خواب فرزند باشد یا چیزی به وی رسد که بسیار خوشحال شود. باب دهم در دیدن وحوش و سباع: دیدن شیر از حاکم و حکومت خیر و نیکی بیند و حرمت بسیار بدست آورد دیدن پلنگ و یوز پلنگ نیز مثل شیر است دیدن خوک از ظالمی به وی زیان رسد دیدن کفتار دشمنش با وی مکر کند و او اغفال شود دیدن میمون و گرگ دشمن باشد خود را از دشمن حفظ کند تا ضرر نرسد دیدن شغال دزدی است که قصد مال او را کرده است و از راه دوستی وارد شده است دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده دیدن سگ در خانه به وی بدی شود دیدن عقرب دشمن باشد دیدن مار مالی است که از دشمن به وی رسد و او شاد شود . باب یازدهم در دیدن مرغان و پرندگان: دیدن باز از سوی حکومت بزرگی شود دیدن شاهین و مرغان شکاری در خواب نشانه ی بزرگی مقام است دیدن جغد دشمن مکار است دیدن کرکس میراث به وی رسد دیدن زاغ و کلاغ مرد دروغگو است که با وی اظهار دوستی میکند دیدن فاخته و قمری و طوطی مردی شایسته باشد دیدن لک لک و مرغانی از این قسم مال حلال باشد دیدن گنجشک و مرغان کوچک از این قسم خوشدلی است دیدن سیمرغ کار وی بالا گیرد دیدن ماکیان و خروس و غیره زیادتی نعمت باشد. باب دوازدهم در دیدن آب ها: دیدن آب ایستاده ولی روشن میراث به وی رسد دیدن آب روان روشن سفر پر نعمت باشد دیدن خود را در آب روشن تندرستی و سلامتی باشد دیدن آب تیره در فساد افتد دیدن آب تیره ولی روان ظلمی بر اهل زمین پیدا شود دیدن خود را در آب تیره بد است صدقه باید بدهد دیدن غرق شدن کشتی در آب از حکومت زیان بیند دیدن صید کردن از آب روزی حلال باشد دیدن گوشت خام اندکی اندیشه بکند دیدن گوشت پخته خوب است دیدن برف نا بهنگام لشکر باشد دیدن باران امنیت و فراخ روزی بودن است دیدن برف با هنگام (زمستانی) فراخ روزی بودن است دیدن تگرگ نعمت راحتی و خرمی است. و اما تعبیر خواب متفرقات: دیدن نقره یا انگشتری فیروزه از مردم مهربانی بیند دیدن برف در زمین قحطی باشد دیدن باد سخت بیگانه باشد دیدن خوردن دارو یا در دست داشتن آن و یا به کسی دادن آن در هر حال خوب است دیدن خریدن سواری خوب است دیدن فروختن سواری زیان است دیدن حمله حیوان بر وی یا پارس سگ بر وی زیان و زحمت است دیدن گزیدن مار از دشمن زیان بیند هر نوع ماری را دیدن بر وی زیان رسد دیدن کشتن گربه درویشی و بی چیزی خواهد بود. دیدن باران گل آلود عذاب است باید بخدا پناه برد دیدن روغن اندوه است دیدن عزرائیل درازی عمر باشد دیدن باد ملایم بشارت خوش باشد دیدن روشنایی خوب است دیدن قبض روح از گناهان خود توبه کنددیدن صدای غرش رعد و برق حرکت لشکر باشد دیدن شکستن دست مصیبت است دیدن امام خیر و صلاح باشد دیدن پیامبران دولت باشد دیدن برف عذاب و فتنه بود دیدن آب دریا فراخی روزی است دیدن بوستان هدیه فرزند است دیدن بهشت مقصود حاصل گردد دیدن زعفران رنجوری است دیدن دوزخ از گناهان توبه کند دیدن عطر و عنبر خبر خوش و راحتی باشد دیدن گذشتن از پل صراط علم آموزی را شروع کند دیدن به مسجد رفتن خبر خیری باشد دیدن قصر در خواب زیادتی دولت است دیدن ترازو از جانب فاسق فراغتی و سعادت یابد . دیدن عمارت و مسجد دولت است دیدن نردبام کارش بالا گیرد دیدن خانه عیش و عشرت بود دیدن کنیز خبر خوش باشد دیدن مغازه خوشحالی است دیدن اسب کارش بالا گیرد دیدن حمام غم و اندوه باشد دیدن آتش فتنه است دیدن سوختن در آتش مصیبت باشد دیدن مشک هدیه باشد دیدن آسمان روزی فراخی است دیدن جمال خود دولت باشد دیدن آفتاب در میان آتش از ظالمان زیان بیند دیدن نماز خواندن کارش بالا گیرد دیدن قیامت عدل پدید آید دیدن حج نمودن ازدواج و شادی باشد دیدن آفتاب در پنهانی از حکومت نفع بیند دیدن پرده دریدن زیادتی دولت باشد دیدن شمع و چراغ فرزند باشد دیدن ماه از بزرگان شادی بیند دیدن غسل کردن از زحمات راحتی پیدا کند دیدن از کوه بالا رفتن عزت و دولت باشد دیدن رفتن به کعبه ایمنی و سلامتی است دیدن غرق شدن در دریا نعمت است دیدن از کوه پایین آمدن زیادتی غم باشد دیدن قاضی شدن خوب است دیدن آب روشن دولت است دیدن آب تیره غم باشد دیدن شراب مال حرام باشد دیدن قربانی کردن زیادتی دولت باشد دیدن نان سفید روزی حلال باشد دیدن ترسیدن در خواب سلامتی باشد دیدن خصیه فرزند عیش باشد دیدن انگبین میراث باشد دیدن گاو و گوساله خیر و خوشی است دیدن شیر خوردن روزی فراخ شود دیدن جنگ غم و اندوه باشد دیدن مرده در کنار خود عیش باشد دیدن مردار رشوه است دیدن رنگ زرد فتنه است دیدن لباس سیاه غم و اندوه است دیدن سنگ مرمر نعمت است دیدن خون غم و اندوه است دیدن آهن قوت و پیروزی است دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد دیدن تاج کشور است دیدن حلقه انگشتری فرزند است دیدن هندوانه بیماری باشد دیدن خربزه رنجوری است دیدن مو تراشیدن عبادت است دیدن حجامت شادابی است دیدن لباس کهنه اندوه است دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی از مقام است دیدن شفتالو دولت است دیدن برهنگی توانگر گردد دیدن دستمال زن است دیدن ترنج هدیه است دیدن آسمان قدرت و ظفر باشد دیدن هدهد خبر خوش است دیدن خود در زندان از پادشاه و حکوکت ایمنی باشد دیدن پرندگان عزت است دیدن نمک سفید خوب است دیدن تعزیه عروسی باشد دیدن خوردن گوشت عزت و دولت باشد دیدن موش جنگ با زن باشد دیدن عبادت برداشتن معصیت باشد دیدن با مردگان صحبت کردن خوب است دیدن گوشت فربه میراث است دیدن گوشت لاغر غم و اندوه است دیدن گوسفند روزی حلال باشد دیدن خرگوش از زنان بهره بیند دیدن عنکبوت مردی زاهد باشد دیدن آهنگران از حکوکت روزی یابد دیدن جهودان مرد منافق باشد دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد نماز خواندن در خواب به خدا نزدیک باشد دیدن خواندن قران از آفات ایمن شود دیدن بره مال و هدیه باشد دیدن ماده گاو زن خوب است دیدن مرغ آبی غم و اندوه باشد دیدن شیخ شدن با همسر جدایی افتد دیدن خوردن خاک مال یتیمان باشد دیدن خانه ساختن خوشحالی باشد دیدن بالا رفتن از درخت خصومت و دشمنی باشد دیدن میوه روزی حلال است دیدن سرگین و فضولات مال و ثروت است دیدن انگور سفید روزی حلال است دیدن ماهی روزی حلال است دیدن بر مرده سلام کردن شادی است دیدن خیار در خواب گرانی باشد دیدن مار از شکم بیرون آید فرزند دشمنش دشمنی با وی کند دیدن زلزله خوف از حکومت است دیدن کلاغ مرد فاسق است دیدن اژدها دشمن بزرگ است دیدن قسم خوردن در خواب بیماری باشد دیدن عقرب دشمن مکاره است دیدن گریه کردن زن باشد دیدن شیطان لعین خلل در دینش باشد دیدن طاووس عمرش زیاد شود والله اعلم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر